Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Autorijschool Lanting, als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool.

Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de Rijschool en de leerlingen.

 

 1. Verplichtingen van de rijschool

1.1 De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht

      Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig Bevoegdheidspas.

1.2 De cursist krijgt altijd les van dezelfde instructeur.

1.3 De tijdsduur van de te geven rijles,100 minuten (2 lessen van elk 50 minuten), wordt volledig benut voor het

      geven van rijinstructie.

1.4 De cursist heeft de mogelijkheid een proefles/intake af te leggen. Tijdens de intakeles krijg je een advies op  

      maat, ook maak je kennis met je instructeur en zal een les plaats vinden van 50 minuten. Na de intakeles

      geeft de instructeur een indicatie/advies over het aantal lessen dat je nodig hebt.

      De genoemde proefles/intake bedraagt € 35,- 

1.5 Het theorie- of praktijkexamen wordt door de Rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de  

      examenkosten betaald hebt.

1.6 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht

      kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.7 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Het is niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd

      andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen.

1.8 De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede  

      bedrijfsverzekering afgesloten.

1.9 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of

      verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe 

      afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak

      maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

 

 1. De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:

2.1 Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn.

      Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs (ID of Paspoort) bij zich te hebben.

2.2 De cursist dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

      Ook dient het lesschema (in overleg met rijinstructeur) over het aantal te volgen rijlessen per week tot de datum

      van het rijexamen te worden nageleefd.

2.3 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets

      te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft  

      de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

 

Ophalen / Terugbrengen 

Het ophaal en terugbreng adres van de leerling is het: thuis-, woon- of verblijfadres. 

Tenzij (vooraf) anders is afgesproken met de instructeur. 

 

2.4 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 24 uur van te voren melden, anders heeft de    

      Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.5 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is.

      Dringend is bijvoorbeeld : het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het   

      ziekenhuis. Geen geldige afmelding is ook een roosterwijziging op werk, school of stage.

      Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt,    

      maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven of vakantie.

2.6 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn,  

      alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool.

2.7 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.6 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen       

      (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.8 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.6 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op

      de leerling.

 

 1. Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden

3.1 Betalingen zijn contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden voor iedere les. Of via een

      bankoverschrijving, dit moet voor aanvang van de les op de rekening bijgeschreven staan.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaaltermijnen uiterlijk 2 weken na de termijn datum voldaan te

      zijn, gebeurt dit niet dan worden de lessen stop gezet.

3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

 1. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie herinneringsfactuur. Wordt hier

    echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvang je 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij  

    aanmaningskosten (minimaal € 10) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met   

    de leerling.

 1. De Rijschool mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de

     factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, dan schakelt de Rijschool een incassobureau in.

      Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.

3.5 Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt,

      dan heb je recht op restitutie: de niet gereden uren worden gecrediteerd tegen de pakket (op dat moment  

      geldende) uurprijs.

 

** Bij het ALL IN LESSENPAKKET is geen restitutie mogelijk. Zie ALL IN LESSENPAKKET

    voorwaarden.

                Deze is persoonlijk overhandigd tijdens contract ondertekening.

 

 1. Rij- (her) examen en Tussentijdse Toets (TTT)

4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend  

      kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling

      het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van

      één rijles te berekenen.

 

 1. Beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten

5.1 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

 1. De Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft

    gegeven aan de Rijschool (zie ook artikel 2.6 + 2.7 + 2.8)

 1. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de

     lessen.

 

 1. Aanvullende afspraken

6.1 De Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk

      worden vastgelegd.

6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

6.3 De leerling krijgt bij het starten van de rijopleiding een formulier mee om te ondertekenen ter akkoord en voor

      gezien om van de Algemene Voorwaarden en Privacy Statement van de rijschool kennis te nemen.

      Indien de leerling minderjarig is bij het starten van de rijopleiding zal voor dit formulier ook een handtekening    

      van één van de ouders/wettelijke voogd /wettelijke verzorg(st)er noodzakelijk zijn. Dit kan men plaatsen onder  

      de handtekening van de leerling kandidaat.

      Dit formulier ontvangt de rijschool retour, voorzien van de datum en benodigde handtekening(en), ten behoeve   

      van de administratie.

 

** Zie voor het ALL IN LESSENPAKKET de voorwaarden. 

    Deze is persoonlijk overhandigd tijdens contract ondertekening Lespakketten:

 

 1. Lespakketten

7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het  

      praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra  

      lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief. De  

      instructeur bepaald ten alle tijde wanneer het examen voor een leerling zal worden aangevraagd.

7.2 de leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig

      theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. De  

      Rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van   

      het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

7.3 De leerling is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een geldig paspoort of geldige identiteitskaart.

      Geen geldig paspoort/ID kaart op de dag van het examen / TTT  = GEEN examen of Tussentijdse Toets.

      Restitutie van het betaalde examengeld is op geen enkele manier mogelijk.

      Het is ook belangrijk dat de leerling gedurende de rijlessen een geldig paspoort/ID kaart bij zich heeft

      i.v.m. de identificatieplicht.

7.4 Afgenomen lespakketten zijn 1 jaar geldig ingaande datum 1e rijles. Restitutie van het betaalde lessenpakket is  

      op geen enkele wijze mogelijk.

      Afgenomen lespakketten dienen in een aaneengesloten periode te worden gereden. (vakanties en overige   

      bijzonderheden gaan in overleg).

      Ook dient een leerling bij een afgenomen lessenpakket flexibel te zijn in tijd en in beschikbare dagen om het    

      plannen van de rijles mogelijk te maken.

      De leerling is te allen tijde zelf verantwoordelijk om contact op te nemen met de rijschool voor het maken van   

      rijlesafspraken.

      ** Zie ook artikel 10 in deze voorwaarden.

 1. Vrijwaring

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan

      gelden de volgende afspraken:

 1. De Rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De Rijschool draagt zelf het risico.
 2. Als de leerling zich in de auto of op de motor zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de

instructeur een aanrijding/bekeuring plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.

 1. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
 2. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan

worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2 De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld   

      verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag  

      dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen  

      neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en

      of schade veroorzaakt aan derden.

 

 1. Aansprakelijkheid

9.1 De cursist is niet aansprakelijk voor schaden van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijding  

      tijdens de proefles, rijles en het praktijkexamen.

9.2 De Rijschool is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn opzet en/ of grove schuld van de cursist  

      door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

9.3 De Rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties indien de cursist, ondanks  

      zijn/ haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

 

 1. Beëindiging rijopleiding

De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om dusdanig (dringende)reden(en).

De cursist kan op geen enkele wijze aanspraak maken op restitutie van het betaalde lessenpakket opeisen.

De rijinstructeur kan deze lesovereenkomst schriftelijk beëindigen indien de cursist de voorwaarden niet naleeft.

Bij langdurige ziekte heeft de rijinstructeur de mogelijkheid de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden. De Rijschool zal in dit geval het tegoed minus betaalde examengelden, afgenomen rijlessen en administratiekosten aan de cursist betalen.

De kosten van 1x rijles/1x examen en administratiekosten zijn:

   – € 35,- per gereden les (50 minuten  per les)

   – € 215,- per afgenomen examen

   – Administratiekosten € 25,-

Het te verrekenen bedrag wordt overgemaakt op het rekeningnummer van de cursist.

De rijschool gebruikt hiervoor de gegevens zoals deze aan de rijschool door de cursist zijn verstrekt of de gegevens die reeds bij de aanmelding en/of betaling bij de rijschool zijn opgegeven door de cursist.

 

 1. Klachtenregeling

11.1 De cursist kan indien er geschillen ontstaan tussen hem/ haar en de rijinstructeur een beroep doen op

        bemiddeling door de Rijschool.

11.2 Het beroep op bemiddeling kan direct telefonisch aan de Rijschool worden gemeld of schriftelijk worden

        gedaan binnen 7 dagen nadat het geschil is ontstaan.

11.3 Indien bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing leidt, wordt het geschil aan de rechter voorgelegd.

11.4 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

        Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Huisregels tijdens de rijles

 • We gaan met RESPECT met elkaar om
 • Mobieltjes UIT!
 • Leskaart altijd meenemen en NIET verliezen!
 • Administratiekosten bij een nieuwe leskaart € 35,-
 • Geen drank of etenswaren nuttigen tijdens de rijles of op de achterbank
 • Rijden met Slippers of Crocs = NIET toegestaan
 • Afspraken dienen uiterst 24 uur vooraf te worden afgezegd en zijn pas geldig en akkoord bij een respons van de rijschool.
 • Zorg dat je op tijd bent voor de rijles!!

 

De instructeur wacht max.15 min op de afgesproken plaats, ben je er dan nog niet, wordt de les doorberekend.

Het blijft jouw verantwoordelijkheid om op het afgesproken tijdstip van je rijles naar buiten te komen. Ga niet uit van een whatsapp of een bericht van je rijinstructeur.

!! Tot slot en belangrijk!!

Rijles Contant afrekenen na de les of de betaling dient vóór aanvang les op de rekening te staan van

Rijschool  Lanting

Identificatieplicht

Het is van belang dat je bij elke rijles je (geldige) ID of Paspoort bij je hebt.